TAK AV HÖG KVALITET

LÅNG ERFARENHET I BRANSCHEN GARANTERAR DIG ETT

TAK AV HÖG KVALITET

LÅNG ERFARENHET I BRANSCHEN GARANTERAR DIG ETT

TAK AV HÖG KVALITET

LÅNG ERFARENHET I BRANSCHEN GARANTERAR DIG ETT

Miljöpolicy

Miljöpolicy och Miljöplan för Annelunds Tak och Bygg AB.

Vår verksamhet
Ny- och omläggning av papp- och duk tak.

Vår miljöpolicy

Vår miljöinriktning är att erbjuda våra kunder en så miljövänlig byggnation som möjligt och via dokumentation påvisa vad för material som använts och redogöra för var rivningsmaterial, emballage och restprodukter deponeras/lämnas till återvinning.

Vi arbetar för att uppnå kraven som ställs inom ISO 14001 samt i Byggsektorns Kretsloppsråd.

Miljöplan

För att minimera vår miljöpåverkan och uppnå de krav som beskrivs ovan skall vi:

 • Utforma miljöplan/rivningsplan för varje enskilt projekt
 • Utforma arbetsmiljöplan för varje enskilt projekt
 • Redovisa resultaten av vårt miljöarbete
 • Engagera anställd personal för att uppnå våra miljömål
 • Tillse att våra underentreprenörer följer vår miljöplan
 • Välja de material som minst påverkar miljön
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning
 • Tillse att våra servicefordon upprätthåller de miljökrav som ställs på motorer och förbrukning
 • Bidra till effektivt kretslopp genom källsortering och att aktivt tillse att miljöfarligt material tas bort och deponeras på rätt sätt
 • Upprätta miljöavtal
 • Minimera användande av ozonnedbrytande medel och impregnerat material
 • Källsortera i fraktioner såsom skrot, brännbart, återanvändningsbart, deponerbart och att miljöfarligt skall tas ur kretsloppssystemet
 • Följa aktuell lagstiftning på miljöområdet
 • Att bidra till ett ”renare” bygge som också är en miljöangelägenhet
 • Bevaka leverantörers miljöhänsyn och om möjligt samordna transporter av material